Posted by: bpsoshmhd | June 20, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: Bốn Mùa – The Four Seasons

June 20, 2008: Nhằm gây quỹ cho Chương Trình Tái Định Cư Nhân Đạo (HR), các thành viên của UBCNVB đã tham gia tổ chức một buổi trình diễn với chủ đề Bốn Mùa tại Falls Church vào ngày 8 tháng 6. Mời quý vị xem video (Bấm vào đây) và các ảnh. (Bấm vào đây)

In order to raise funds for BPSOS’ work on the Humanitarian Resettlement program, RISE staff helped organize the performing arts event The Four Seasons on June 8. We invite you to enjoy video (Click here) and photographs of the event. (Click here)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: