Posted by: bpsoshmhd | July 1, 2008

Thành Quả – Results: Chương Trình Khám Sức Khoẻ Tinh Thần – Mental Health Counseling

Ngày 1, Tháng 7, 2008: Ô Dương Hoàng, chuyên viên song ngữ về sức khỏe tâm thần của chương trình khám sức khoẻ tinh thần tại văn phòng BPSOS-Falls Church, đã cung cấp 11 dịch vu trong thời gian gần đây. Kể từ cách đây 1 năm, Ô Dương Hoang đã thực hiện hơn 22 dịch vụ cố vấn tâm lý, đem lại những lợi ích cho các vị Cao Niên về mặt văn hóa, ngôn ngữ.

The BPSOS-Falls Church in-house bilingual mental health counselor of the Seniors and Trauma Survivors Empowerment (STEP) program, Duong Hoang, currently provides services to 11 clients. Since our inception last year, he has offered over 22 clients culturally and linguistically appropriate counseling services.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: