Posted by: bpsoshmhd | July 2, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: Ngày Mản Khóa của Lớp Bạn Đồng Hành STEP – Graduation Day for STEP Peer Companions

Những Bạn Đồng Hành của BPSOS.

Ngày 2, Tháng 7, 2008: Xin ghi nhận ngày 10 tháng 7 năm 2008, là ngày mản khóa của lớp Bạn Đồng Hành Chương Trình STEP Falls Church!

Chúng tôi đã hòan thành lớp huấn luyện Bạn Đồng Hành (cấp 3) và đã ấn định lễ mản khóa vào ngày 10 thánh 7 tại trụ sỡ BPSOS, 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, Virginia.

Buổi lễ sẽ được khởi đầu bằng 1 cuộc hội thảo về sức khoẻ Tâm Thần bằng tiếng Viet, với sự trình bày của Ô Dương Hòang cố vấn Sức Khoẻ Tâm Thần. Sau đó ,GS thạc sĩ David Anderson sẽ trao Văn Bằng cho các thí sinh và buổi lễ sẽ tiếp tục với nhửng trò vui và những thức giải khát cho thí sinh và gia đình. Kính mời các bạn tham gia!

Save the Date! Peer Companions Graduation, July 10

BPSOS-Falls Church’s STEP team recently completed its last Peer Companion training (Level III). Graduation for the group has been confirmed for July 10 at our headquarters office at 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, Virginia.

The event will start with an educational workshop on mental health in Vietnamese, presented by mental health counselor Duong Hoang. Certificates will be handed to each Level III graduate by Prof. David Anderson, PhD, and the evening will continue with refreshments and fun activities for the graduates and their families. Everyone is invited!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: