Posted by: bpsoshmhd | July 3, 2008

Tài Liệu – Resources: Truyền Hình – Tìm Hiểu về Bề Mặt và Lối Đi ở Nơi Làm Việc

Ngày 3, Tháng 7, 2008: Ở thời đại này, nhiều người cao niên đang làm việc. Mời quý vị xem video nói về an toàn lao động và bề mặt và lối đi ở nơi làm việc. (Bấm vào đây)


Responses

  1. This website is great! As a Peer Companion (STEP) I can get to this website to know all the events about BPSOS seniors.
    By the way, there is a small error in the Vietnamese version: refreshment is translated ” Thuc giai khat” not ” cuoc giai khac”.THANKS!

  2. Dear Co Mong Hoa,

    Thanks for your comment! And I appreciate the tip about the misspelling. I hope the correction looks right to you.

    Sincerely,

    Editor/Chủ Bút


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: