Posted by: bpsoshmhd | July 7, 2008

Thành Quả – Results: STEP Phục Vụ cho Người Cao Niên Việt Nam – STEP Helps Vietnamese Seniors

Ngày 7, Tháng 7, 2008: Chương Trình Sức Khoẻ Tinh Thần cho người Cao Niên (STEP) đã đoạt nhiều thành quả đặc biệt, trong lịch trình phục vụ cho người Cao Niên vùng Hoa Thinh Đốn. STEP được tài trợ bởi cơ quan SAMSHA đã hoạt động qua năm thứ ba và cũng là năm chót cũa Chương Trình.

Chương trình STEP phục vụ cho người Cao Niên Việt Nam và Mỹ góc Việt.

Với sự cộng tác cũa các thành viên trong Cộng Đồng, STEP đã tổ chức những hệ thống yễm trợ thích nghi để giúp đỡ người Cao Niên, trong các lãnh vực văn hóa và ngôn ngữ. Trong tháng qua, STEP và các Bạn Đồng Hành đã có những thành quã đặc biệt sau đây:

– Tổ chức 20 cuộc thăm viếng các vị Cao Niên tại gia.

– Mở 8 lớp huấn luyện Tai Chi và máy Vi tính.

– Thực hiện 8 dịch vụ giới thiệu các vị Cao Niên đến các sỡ chuyên môn của quận Fairfax.

– Khám bệnh cho 11 vị Cao Niên do chuyên viên tâm lý cũa BPSOS.

– Tổ chức lớp huấn luyện Bạn Đồng Hành cho 8 học viên.

The Seniors and Trauma Survivors Empowerment Program (STEP) has been funded by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) and is running in its third and final year. STEP aims to serve Vietnamese and Vietnamese American seniors and works with their family members to provide them with a culturally and linguistically appropriate support network.

For this month, the STEP team and partnering FBCO’s have achieved the following milestones:

20 senior home visits

8 Tai Chi, and Computer classes

8 referrals to Fairfax County services

11 clients seen by our in-house mental health counselor

8 students in our Peer Companion training class

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: