Posted by: bpsoshmhd | July 8, 2008

Lớp – Classes: ESL tại BPSOS-Falls Church

Ngày 8,Tháng 7, 2008: Kinh mời quý vị tham gia vào lớp ESL miễn phí. Các giáo trình được đặc biệt soạn cho học viên là người Việt: dễ học, dễ hiểu, kết quả thấy rõ chỉ sau một thời gian ngắn.

Lớp: ESL (trình độ trung cấp)

Ngày: Thứ Bẩy

Giờ: 10am – 12pm

Tại BPSOS-Falls Church, 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Để biét thêm chi tiết, xin liên lạc Thành Nguyễn: (703) 538-2190


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: