Posted by: bpsoshmhd | July 9, 2008

Tài Liệu – Resources: Đường Dây Thông Tin cho Cao Niên Người Việt ở Quận Fairfax, VA

Ngày 9, Tháng 7, 2008: Quý vị có phải là người sống trong Quận Fairfax, VA không? Nếu có xin gọi số (703) 538-2190. Mục đích chính của đường dây là giúp đỡ các vị lớn tuổi không thông thạo Anh ngữ biết thêm các quyền lợi mà họ có thể hướng được khi cư ngụ trong Quận Fairfax. Ban tổ chức hy vọng sẽ càng nhiều người Việt được tận dụng những dịch vụ công cộng hiện đang có.

Đường dây giúp đỡ này được thực hiện qua sụ hợp tác của UBCNVB và Cơ Quan Phụ Trách Dịch Vụ Gia Đình Quận Fairfax.


Responses

  1. […] 24, 2008: Boat People SOS is partnering with the Fairfax Area Agency on Aging to make the Senior Information Line a success. The agency has invited BPSOS volunteers in Virginia to take part in their celebration to […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: