Posted by: bpsoshmhd | August 18, 2008

Tài Liệu – Resources: Giới Thiệu Về Chương Trình An Sinh Xã Hội

August 18, 2008: Xin mời quý vị đọc một bản tóm lược về Chương Trình An Sinh Xã Hội. Để biết them chi tiết, xin quý vị bấm vào đây.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: