Posted by: bpsoshmhd | October 1, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: Hướng Dẫn Cách Thức Mua Nhà – Falls Church, 4 Tháng 10

October 1, 2008: Xin quý vị tham gia hội nghị chuyên đề Hướng Dẫn Cách Thức Mua Nhà do Andy Trần, Home Mortgage Consultant của Wells Fargo, tài trợ.

Địa diểm: Văn phòng UBCNVB

Ngày: Thứ Bảy ngày 04/10/2008 từ 9:00 – 11:00 sáng.

Dịa chỉ: 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, VA

Có phục vụ ăn trưa miễn phí. Xin ghi danh với cô Thành Nguyễn điện thoại số 703.538.2190.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: