Posted by: bpsoshmhd | October 10, 2008

Cơ Hội – Opportunities: Luật Mới về Trợ Cấp Học Bổng cho Sinh Viên Đại Học

October 10, 2008: Ngày hôm nay, Bộ Sức Khoẻ và Nhân Vụ cùng với Bộ Giáo Dục đạt thoả thuận về chính sách cho phép nạn nhân buôn người hưởng trợ cấp học bổng của chính phủ Liên Bang trong vấn đề theo học các chương trình huấn nghiệp hay đại học. Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: