Posted by: BPSOS | October 16, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: Buổi Gây Quỹ tại Houston Nhằm Hỗ Trợ Nạn Nhân Nạn Buôn Người

October 16, 2008: Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ tổ chức buổi gây quỹ nhằm hỗ trợ nạn nhân nạn buôn người vào ngày 24 tháng 10, 2008 lúc 6:30 chiều. Tiền quỹ sẽ được dùng vào việc hỗ trợ Chương Trình Chống Nạn Buôn Người của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (CAMSA) nhằm nâng cao ý thức xã hội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân, và khởi tố tội phạm buôn người.

Nếu là nhân viên hay thuộc quân đội liên bang, quý vị có thể đóng góp qua chương trình Combined Federal Campaign: CFC #10038. Xin quý vị giúp thông tin này đến những thân nhân và bằng hữu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: