Posted by: BPSOS | October 24, 2008

Tài Liệu – Resources: Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ A Đóng Góp cho Cộng Đồng

October 24, 2008: Xin mời quý vị tìm hiểu thêm về Asian American Health Initiative (Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á, AAHI). AAHI được thành lập và tài trợ trong Năm tài khóa 2005 nhằm giúp xóa bỏ những khác biệt về y tế còn tồn tại giữa người Mỹ gốc Á và các đối tượng không thuộc gốc Á. Quỹ là một bộ phận thuộc Bộ Y Tế & Dịch Vụ Con Người (DHHS) Quận Montgomery — Phòng Y tế Thiểu số và Đa văn hóa. Mục đích của AAHI là xây dựng các chương trình y tế phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của một nhóm người Mỹ gốc Á đa dạng hiện đang sống tại Quận này.

Xin mời quý vị bấm vào đây dể xem thêm chi tiết.

Mục tiêu:

1. Tiến hành thu thập dữ liệu cụ thể, phân tích và báo cáo tình hình y tế của các nhóm dân tộc khác nhau trong Cộng đồng người Mỹ gốc Á.

2. Mở rộng và cải thiện các dịch vụ y tế hiện có cho người Mỹ gốc Á.

3. Đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao dành cho các nhu cầu riêng của các nhóm dân tộc khác nhau trong cộng đồng.

4. Cung cấp các chương trình phổ cập nhằm thông tin và giáo dục các nhóm dân tộc khác nhau về khả năng tiếp cận và có sẵn các dịch vụ y tế.

5. Thông qua việc loại bỏ các rào cản, đảm bảo cho tất cả các nhóm dân tộc trong Cộng đồng người Mỹ gốc Á được hưởng dịch vụ y tế công bằng.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: