Posted by: BPSOS | November 3, 2008

Tài Liệu – Resources – Jobs: Magnum Staffing tại Houston

November 5, 2008: Từ khi Bão Ike đánh Houston, nhiều người đã dùng blog này để tìm việc làm tại Texas. Nhưng điều tốt nhất là xin quý vị liên lạc với Tammy Lai của công ty Magnum Staffing. Xin gọi điện thọai số 713.658.0000.

Cô Lai có thể giúp quý vị tìm kiếm việc làm và giải thích những vấn đề liên quan đến các quảng cáo. Nhưng với điều kiện là quý vị phải biết đọc và viết tiếng Anh để nộp đơn xin việc.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: