Posted by: BPSOS | November 13, 2008

Lớp – Classes: Điện Toán Căn Bản Miễn Phí – Falls Church, VA

computerNovember 13, 2008: Chương Trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm và Giáo Dục (RISE-VA) của Ban Phát Triển Cộng Đồng của văn phòng Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ khai giảng lớp điện toán căn bản miễn phí vào ngày 22 tháng 11 năm 2008. Thời gian học vào mỗi thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Địa điểm tại:

Boat People SOS

6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041

Khóa học sẽ kéo dài 12 tuần. Vì chỗ ngồi có hạn, xin liên lạc sớm với Thành Nguyễn để giữ chỗ. Muốn biết thêm chi tiết về lớp học này, xin liên lạc Thành Nguyễn qua số điện thoại 703.538.2190 hoặc email tại thanh.nguyen@bpsos.org.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: