Posted by: BPSOS | November 20, 2008

Tài Liệu – Resources: Chụp Quang Tuyến Vú: Hãy Làm Cho Bản Thân Quý Vị, Hãy Làm Cho Gia Đình Quý Vị

November 20, 2008: Quý vị có thể bị ung thư vú không? Nếu quý vị có Medicare và ở tuổi 40 hoặc lớn hơn, Medicare trả hầu hết lệ phí về chụp quang tuyến vú để khám dò tìm mỗi 12 tháng. Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: