Posted by: BPSOS | February 4, 2009

Tài Liệu – Resources: Chương Trình Phiếu Thực Phẩm Là Gì?

fc6a1d-bagFebruary 4, 2009: Chương Trình Phiếu Thực Phẩm là để giúp những người có lợi tức thấp hoặc không có lợi tức mua thực phẩm dinh dưỡng.

Trợ cấp phiếu thực phẩm không phải là tiền mặt. Trợ cấp này được cung cấp dưới dạng thẻ điện tử, có thể sử dụng như thẻ ngân hàng khi mua thực phẩm.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: