Posted by: BPSOS | March 10, 2009

Tài Liệu – Resources: Quỹ An Sinh Xã Hội: Nếu Quý Vị Tự Làm Chủ

dollar-stackMarch 10, 2009: Hầu hết những người đóng tiền vào quỹ An Sinh Xã Hội là làm việc cho một chủ nhân. Các chủ nhân của họ trừ thuế An Sinh Xã Hội từ lường của họ, đóng vào phần tương ứng và gởi các khoản thuế đến Sở Thuế Vụ (IRS). Nhưng những người tự hành nghề, tự làm chủ thương nghiệp phải báo cáo lợi tức của họ và đóng thuế của họ trực tiếp cho IRS.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu them chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: