Posted by: BPSOS | March 17, 2009

Tài Liệu – Resources: Medicare Là Gì?

stethoscopeMarch 17, 2009: Medicare là bảo hiểm sức khỏe dành cho người từ 65 tuổi trở lên.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: