Posted by: BPSOS | May 4, 2009

Tài Liệu – Resources: Nếu Quý Vị Nghi Ngờ Có Sự Lạm Dụng Người Cao Niên

hotline May 4, 2009: Nếu qúy vị nghi ngờ có sự lạm dụng người cao niên, bỏ bê, hoặc sự khai khẩn, xin vui lòng gọi 1.800.677.1116.

Nếu có ai trong tình trạng khẩn cấp xin quý vị gọi 911 hoặc sở cảnh sát, đễ được sự giứp đỡ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: