Posted by: BPSOS | May 8, 2009

Cuộc Hội Họp – Events: BPSOS-Falls Church – Bữa Họp Để Gặp Người Cao Niên

coffee-croissantMay 8, 2009: BPSOS-Falls Church xin mời quý vị đến bữa họp để gặp người cao niên ở Winter Hill Apartments 330 S. Virginia Ave #B, thành phó Falls Church, VA ngày 14 tháng 5, 11:30am-1:30pm.

brunch-map1Xin gọi Xuan Le ở số 703.647.6495 để tìm hiểu thêm chi tiết về bữa họp này.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: