Posted by: BPSOS | May 21, 2009

Cơ Hội – Opportunities: $250 Đang Trên Đường Đến Tay Quý Vị!

money Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS CAMSA human trafficking seniors families health mental health Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB nạn buôn người cao niên gia đình sức khỏeMay 21, 2009: Tin vui! Hầu như bất cứ ai lãnh tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), Railroad Retirement hoặc Cấp dưỡng cho Cưụ Chiến Binh tàn phế (Veterans Administration disability pension) sẽ nhận được một lần số tiền $250 của chính phủ Mỹ vào tháng 5 2009 – nhờ vào đạo luật American Recovery and Reinvestment năm 2009, ký thành luật vào tháng 2, 2009.

Đây là tiền của quý vị, quý vị được toàn quyền xử dụng hoăc để dành.


Giải đáp các câu hỏi của quý vị….

Ai được lãnh số tiền nảy?

Bất cứ ai hưởng mọi thứ trợ cấp An Sinh Xã Hội kể cả tiền hưu trí, trợ cấp cho người sống sót và người tàn tật, Railroad Retirement, hoặc Veterans Administration disability pension. Hầu hết những ai lãnh Trợ Cấp An Sinh Xã Hội (SSI) cũng sẽ được cấp số tiền cho chỉ một lần này.

Nếu như tôi chỉ được lãnh SSI?

Đa số những người nào chỉ được lãnh SSI cũng sẽ được lãnh số tiền cho một lần này. Tuy nhiên, nếu quý vị ở nhà điều dưỡng ( nursing home) và lãnh trợ cấp SSI mỗi tháng $30, quý vị sẽ không được hưởng số tiền này.

Khi nào tôi được nhận tiền?

Không muộn hơn ngày mồng 4 tháng 6, 2009 – dù rằng hầu hết sẽ được gởi vào tháng 5.

Tôi phải làm gì để lấy được số tiền này?

Quý ví không phải làm gì hết.

Quý vị sẽ nhận được một thông báo vào tháng 4 về số tiền sẽ nhận được. Vào tháng 5, số tiền $250 sẽ đươc gởi đến cho quý vị cùng một thể thức quý vị lãnh các trợ cấp khác (như tiền An Sinh Xã Hội, Railroad Retirement, VA hoặc SSI.). Nếu tiền trợ cấp hàng tháng của quý vị được gởi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị, số tiền này cũng sẽ được chuyển thẳng vảo tài khỏan của quý vị. Nếu quí vị nhận được trợ cấp qua bưu điện, số tiền này cũng sẽ đươc gởi đến quý vị bằng bưu điện.

Tôi có Medicaid, tôi có phải dùng số tiền này để trả tiền chữa bệnh không?

Không. Số tiền này của quý vị, và quý vị muốn dùng vào việc gì cũng được.

Số tiền nảy sẽ ảnh hưởng gỉ đến các trợ cấp khác mà tôi đang được hưởng, như Medicaid hoặc Phiếu Thực Phẩm (Food Stamps), mà bây giờ gọi là SNAP?

Nếu quý vị nhận được trợ cấp của chính phủ như Medicaid, số tiền này sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền lợi hoặc số lượng trợ cấp quý vị đang có, cho tới tháng thứ 9 sau khi quí vị nhận được số tiền đó, hoặc là tháng 2, 2010.

Tôi có thể giữ số tiền này được không?

Quý vị có thể để dành số tiền này nếu quý vị muốn. Tuy nhiên dừng để số tiền này làm cho quỹ tiết kiệm của quý vị vượt quá mức tài sản qui định của các chương trình trợ cấp mà quý vị có thể được như SNAP (trước gọi là Food Stamps), trợ cấp năng lượng hoặc trợ cấp chi phí tiền nhà, kể từ tháng 2, 2010.

Giả dụ tôi không nhận được số tiền $250 vào ngày mồng 4 tháng 6, 2009?

Nếu quý vị không nhận được số tiền $250 cho đến ngày mồng 4 tháng 6 , 2009, xin gọi sở Xã Hội số 1.800.772.1213.

Nếu tôi được lãnh tiền An Sinh Xã Hội (SS) và Trợ Cấp An Sinh Xã Hội (SSI), hoặc An Sinh Xã Hội (SS) và Cấp dưỡng cho Cưu Chiến Binh (Veterans Administration pension), tôi sẽ đươc lãnh bao nhiêu lần số tiền $250 đó?

Đay là số tiền cho chỉ một lần, $250, bất kể quý vị duợc hưởng bao nhiêu trợ cấp. Tuy nhiên, nếu quý vị đã có gia đình, quý vị và người hôn phối sẻ được lãnh mỗi người $250.

Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu?

Xin vào http://www.socialsecurity.gov/payment/ hoặc gọi số: 1.800.772.1213

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ TUỔI GIÀ (NATIONAL COUNCIL ON AGING)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: