Posted by: BPSOS | May 26, 2009

Tài Liệu – Resources: Một Thông Dịch Viên Để Hướng Dẫn Quý Vị Cho Các Việc An Sinh Xã Hội

SSI, An Sinh Xã Hội, Social Security, Vietnam, Vietnamese, BPSOS, Boat People SOS, seniors, families, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, UBCNVB, cao niên, gia đìnhMay 26, 2009: Nếu quý vị cần một thông dịch viên để hướng dẫn quý vị cho các việc An Sinh Xã Hội, xin quý vị bấm vào đây.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: