Posted by: BPSOS | May 29, 2009

Tài Liệu – Resources: Sự Thật Về Bản Báo Cáo Tín Dụng Và Các Công Ty Sửa Chữa Tín Dụng

credit tín dụng Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS seniors Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB cao niênMay 29, 2009: “Chúng tôi có thể xóa bỏ tín dụng xấu”? Sự thật là không ai có thể xóa bỏ tín dụng xấu trong hồ sơ tín dụng của quý vị, nếu các sự kiện đó là đúng.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: