Posted by: BPSOS | June 1, 2009

Tài Liệu – Resources: Chấm Dứt Nạn Chuyển Đổi Dịch Vụ Điện Thoại Trái Phép

phone service Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS seniors families Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB cao niênJune 1, 2009: Chuyển đổi dịch vụ điện thoại trái phép là việc chuyển dịch vụ điện thoại viễn liên của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị, hay quý vị đã không biềt đến sự chuyển đó.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: