About BPSOS – Về UBCNVB

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển – Boat People SOS

Sứ Mẹnh và Lịch Sử – History and Mission

Sứ mệnh của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) là để giúp người tị nạn và người di dân gốc Việt đạt được ước vọng có một đời sống tự do và nhân phẩm đươc tôn trọng, bằng cách giúp các cộng đồng Việt có khả năng tự tổ chức và hoạt động thật hữu hiệu để tiến đến tình trạng tự lập tự cường.là một tổ chức có tầm hoạt động toàn quốc và sát cánh với các cộng đồng qua 14 văn phòng đặt tại nhiều tiểu bang. Từ 1980 đến nay, một trong 10 người Mỹ gốc Việt đã được UBCNVB giúp lúc họ còn ở Việt Nam, hoặc lênh đênh trên biển cả, hoặc trong trại tị nạn, hoặc sau khi đặt chân lên đất Mỹ. UBCNVB có nhiều dịch vụ để giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Để tìm hiểu them chi tiết, xin quý vị xem www.bpsos.org.

Boat People SOS (BPSOS) is a national community-based organization whose mission is to assist Vietnamese refugees and immigrants in their search for a life in liberty and dignity. Since 1980, one in 10 Vietnamese Americans has received assistance from BPSOS while still in Vietnam, on the high seas, in a refugee camp, or after arriving in the United States. BPSOS provides a web of services to support individuals, families, and communities.

For more information, please also see: www.bpsos.org.

Ban Quản Lý – Board of Directors
2008-2009

1. Atty. Tuyet Duong, Chair

Staff Attorney, Asian American Justice Center

2. Dr. Hung Khong, M.D.,Vice-Chair

Interim Chief, Medical Oncology Service; Head, Clinical Immunotherapeutics Research Laboratory; Assistant Professor of Medicine and Pharmacology

3. Atty. Chi B. Chung, Secretary

Associate, Darreff & Shields, P.C.

4. Dr. Tran Luu Tung Duong, Treasurer

Computer Engineer

5. Dr. Nguyen Dinh Thang, Executive Director

Executive Director, BPSOS

6. Nguyen Ngoc Bich, President & Acting Secretary

Scholar, National Congress of Vietnamese-Americans

7. Le Tong Mong Hoa

Author, Educator

8. Kim Khue Tran

Chartered Financial Analyst and co-founder and part-owner of Saraband Wireless, Inc.

9. Angeline Vuong

Congressional intern and member, Congressional Asian Pacific American Leadership (CAPAL), Asian Pacific Americans for Civic Progress, and Congressional Asian Pacific American Staff Association (CAPASA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: