Tôi Có Thể Tham Gia Thế Nào? – How Can I Be Involved?

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển có nhiều chương trình để giúp người cao niên và gia đình của quý vị. Boat People SOS offers programs to help your family in many areas.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu về các chương trình ở các thành phố. Please click here to learn about programs in particular cities.

Nếu quý vị muốn thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với cô Kim Cúc qua số điện thoại 703.538.2190, hoặc email đến info@bpsos.org. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị.

If you would like more details about the free services offered by Boat People SOS, please contact Kim Cuc at 703.538.2190 or info@bpsos.org. We’d love to hear from you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: